Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Content Layer
id13517274
Content Column
width50.0%
id14307891
Content Block
id14307892

ประกาศ ล่าสุด

Blog Posts
contentexcerpts

Content Block
id53187336

บริการสาระสนเทศ

เช็คผลการเรียน
ระเมินการเรียนการสอน
ระบบตรวจสอบเวลาเรียน

Content Column
width50.0%
id14021733
Content Block
padding0
id779409649

Content Block
id14021734

Activities

Blog Posts
max3
spacesAC
contentexcerpts

Content Block
id379918522

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ดาวน์โหลด เอกสารงานประกันคุณภาพ ปี 2559
ดาวน์โหลด เอกสารงานประกันคุณภาพ ปี 2558
ดาวน์โหลด เอกสารงานประกันคุณภาพ ปี 2557


Content Block
id1298272317

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
    - ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาภาคเอกชน (ศอช.)