Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Excerpt
hiddentrue
HTML Wrap
Me image
imageIMG_6278.jpg
pathphotos/25590608_CustomTour
thumbsize100
url/pages/viewpage.action?pageId=5800002
displaysize800
group25590608_CustomTour

คณะอาจารย์และนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานด้านพิธีการศุลกากร ณ สำนักศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 คณะอาจารย์และนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ   เข้าศึกษาดูงานด้านพิธีการศุลกากร ณ สำนักศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในระบบการทำงานของกรมศุลกากร การนำเข้า-ส่งออก พิธีการศุลกากร  การตรวจสอบและ X-ray ตู้สินค้า รวมถึงเข้าชมพิพิธภัณฑ์สำนักศุลกากร โดยคุณมรกต มโนมัยสันติภาพ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการเป็นวิทยากร

...