ประกาศ นักเรียน ปวช.3 ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ขอให้เข้ามาติดต่อขอรับวุฒิ ปวช. ได้ที่ห้องการเงิน ในวัน และเวลาราชการ

 1. นายชัชวาล ปู่จันทร์ 

 2. นางสาวโสภาพร โสภา

 3. นางสาวธารทิพย์ ศรีบุญเสริม

 4. นายสิทธิพร อนุชลธาร

 5. นายจิรายุ คฑารัตน์

 6. นางสาวศุภานันท์ ระดาบุตร

 7. นายชวกร อภิรักษาภรณ์

 8. นางสาวปนัดดา บัวมาตย์

 9. นางสาวสินีนาฎ ซีดากัน

 10. นายภาณุพงศ์ มงคลรัตน์

 11. นายพงพนา ดูสันเทียะ

 12. นายธีรพงษ์ ทับศรีรัก

 13. นายรณภูมิ ปานเจริญ

 14. นางสาวพรรณฑิตา คลังแสง

 15. นางสาวจิณณ์ณณัช มีเดช

วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบที่ 1 ด้วยค่ะ

Posts

 • No labels

This page has no comments.