เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่ 22 ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมโปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ SMEs ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/1 สาขาการบัญชี ณ วิทยาลัยเทคโนโลีกิตติบริหารธุรกิจ ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้ในการทำบัญชี เพื่อนำไปใช้ในการเรียนและการปฏิบัติงานจริง ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร

 

photos / 25590304_TaxDepartment  photos / 25590304_TaxDepartment  photos / 25590304_TaxDepartment  photos / 25590304_TaxDepartment  photos / 25590304_TaxDepartment  photos / 25590304_TaxDepartment  photos / 25590304_TaxDepartment  photos / 25590304_TaxDepartment  photos / 25590304_TaxDepartment  photos / 25590304_TaxDepartment  photos / 25590304_TaxDepartment  photos / 25590304_TaxDepartment  photos / 25590304_TaxDepartment  photos / 25590304_TaxDepartment  photos / 25590304_TaxDepartment  photos / 25590304_TaxDepartment

Posts

  • No labels

This page has no comments.