1. กำหนดการประชุมผู้ปกครอง และนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 และ ปวช.3

 - ประชุมวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 น.

 - นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่ถูกระเบียบของทางวิทยาลัยฯ

 - สิ่งที่ต้องนำมาด้วย คือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

 

2. วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 - ระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 น.

 - ระดับชั้น ปวส. 1 และ ปวส. 2  รอบบ่าย กลุ่ม 1  ปฐมนิเทศวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559  เวลา 08.30 น.

 - ระดับชั้น ปวส. 1 และ ปวส. 2  รอบบ่าย กลุ่ม 2  ปฐมนิเทศวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 น.

หมายเหตุ:  ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกระดับชั้น ให้ตรงต่อเวลาตามวันและเวลาที่กำหนด

Posts

  • No labels

This page has no comments.