ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญที่มีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นเนื่องจากนักเรียนในกลุ่มนี้บางส่วนพร่องความรู้ในการป้องกันโรค และไม่สามารถเข้าถึงถุงยางอนามัยได้อย่างเหมาะสมเหมือนผู้ใหญ่ในวัยทำงาน ประกอบกับในปัจจุบันมีปัจจัยมากมายที่กระตุ้นให้นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยที่เหมาะสมจนนำไปสู่ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ และนำไปสู่การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ ดังนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 จัดกิจกรรมอบรมการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อรายใหม่และปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม  2559

 

photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids photos / 25590531_Aids

Posts

  • No labels

This page has no comments.