ข่าว

ประกวดการเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2564

March 14, 2022

การเขียนแผนธุรกิจ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการลงทุนการเขียนโดยการใช้หลักการคำนวณรายได้ งบกำไรขาดทุนและงบการเงินที่จะนำมาลงทุน และการเขียนแผนธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจอย่างเป็นระบบ สามารถ​ประมาณการรายได้รายรับและรายจ่าย เพื่อนำมาพัฒนาธุรกิจของตนเองได้

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

  1. น.ส รัตนพร แดงมะณี ปวส. 2/2
  2. น.ส พรเพ็ญ​ พรสุวรรณ​ชัย ปวส. 1/3
  3. น.ส เสวลักษณ์​ เดชคง ปวส. 1/1
  4. นาย ศิริวัฒน์​ วงศารัตน์​ ปวส. 1/2
  5. นาย กมลพันธ์​ ทนทาน ปวส. 1/3