ข่าว

ประกวดร้องเพลงไทย ปีการศึกษา 2564

March 15, 2022

การประกวดขับร้องเพลงไทย มีวัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน นักศึกษา
2.เพื่อสนับสนุน และอนุรักษ์การขับร้องเพลงไทย


รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง : นางสาวศิริวิภา ดาวเงิน ปวช. 1/2 (ชนะเลิศ เหรียญทองแดง)
การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ : นายธีรศักดิ์ ปัญญาศิริภักดี ปวช. 1/3 (ชนะเลิศ เหรียญทองแดง)