ข่าวสาร

กิจกรรม

March 14, 2022
ประกวดรำวงมาตรฐาน ปีการศึกษา 2564
Read More
March 14, 2022
ประกวดการเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2564

การเขียนแผนธุรกิจ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการลงทุนการเขียนโดย...

Read More
March 14, 2022
ประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2564

เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน - นักศึกษา เกิดการเรียนรู้และมีทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี และ...

Read More