ข่าว

ประกวดมารยาทไทยและการสมาคม ปีการศึกษา 2564

February 26, 2022

การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทการประกวดมารยาทไทยและการสมาคม (ผ่านระบบออนไลน์) สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 (ระดับปวช.) เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นมรดกลำค่าของคนไทยทุกคน และเพื่อให้เยาวชนไทยได้ตระหนักในคุณค่าและมีความคิดสร้างสรรค์ในวัฒนธรรมไทยอันภาคภูมิใจของคนไทยตลอดไป

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน

  1. นางสาวอาทิตจิรา อารีเอื้อ ปวช. 1/2
  2. นางสาวอินทิรา สีม่วง ปวช. 2/2
  3. นางสาวทิพย์เกสร สีม่วง ปวช. 3/2
  4. นางสาวทิพพาพร พัฒนาศูนย์ ปวช. 3/3