ข่าว

การตลาดพันธุ์ใหม่…ยุค New Normal

January 30, 2022

กิจกรรมการสัมมนาวิชาชีพ ในหัวข้อ “การตลาดพันธุ์ใหม่…ยุค New Normal” บรรยายโดย อาจารย์จุฬามณี เฉิน เลขานุการอธิการบดี หัวหน้างานสารบรรณ หัวหน้างานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ท่านเป็นวิทยากรที่มากด้วย ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้เกิดความรู้และเพิ่มพูนทักษะพร้อมนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการสร้างรายได้ในสภาวะการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของดิจิทัลเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์